card

МХПН-ээс зохион байгуулах төлөвлөгөөт тэмцээн, уралдаан, аялал, бусад арга хэмжээнүүдийн хуваарь, хөтөлбөртэй танилцана уу. 

<div data-tockify-component="calendar" data-tockify-calendar="paragliding"></div>
<script data-cfasync="false" data-tockify-script="embed"
                                  src="https://public.tockify.com/browser/embed.js"></script>